המומחה שלך להילינג

תנאי השימוש באתר


הבהרות משפטיות


הגרסה הקצרה

האתר הזה נועד לספק מידע חינוכי על התפתחות אישית ועל נושאים הקשורים בשיפור המצב הבריאותי. הקורא אחראי בעצמו ב 100% מה לעשות עם המידע הזה או מה לא לעשות אתו. מחבר הבלוג לא עוסק במתן שירותים מקצועיים רפואיים, משפטיים, פיננסיים או אחרים. אם יש בעיה או יש צורך בסיוע מומחה, נא לבקש את שירותיו של איש מקצוע מוסמך.

המידע באתר מוגש כמדריך כללי וכעצות שיש להתייחס אליהן ככאלה. הקורא לבדו יחליט מה מתאים לו ומה לא מתאים לו.

המחבר השתדל לספק את המידע באופן המדויק ביותר שבאפשרותו, אך אינו יכול להבטיח שמידע זה הוא ללא שגיאות דפוס או תוכן, ומודגש שהמידע מעודכן לתאריך הפרסום המקורי של הפוסט.

מפעם לפעם יגיבו הקוראים על המידע המפורסם בבלוג. התגובות תהיינה באחריותם הבלעדית של המגיבים ומחבר הבלוג לא יישא בשום אחריות שהיא לתוכן התגובות לסגנונן או לתוצאותיהן.

חלק מההפניות מאתר זה כוללות קישורי שותפים שיוצרים למחבר הבלוג עמלות כאשר מבקרים באתר רוכשים מוצרים או שירותים כתוצאה מההפניות.

הפרטים האישיים שתמסור כשתירשם לאתר, נשמרים בסודיות מלאה ולא ימסרו לאף אחד אחר למעט:
א. במצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את הפרטים.
ב. כאשר קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים אחרים באתר.

השירותים באתר זה ניתנים "כפי שהנם" ולא ניתנים להתאמה לצרכי כל אדם ואדם.

מחבר הבלוג מסיר מעצמו כל אחריות לגבי איך הובנו הדברים שכתב, על ידי הקורא. וזאת ביחס לכל נזק הקשור ישירות או בעקיפין למידע הכתוב באתר או להסתמכות על תכני האתר. לא תינתן כל אחריות מכל סוג שהוא במפורש או כמשתמע, ולא יסופקו פיצויים לנזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, עונשיים או מקריים הנובעים מהתוכן של אתר זה.

אם אתה רוצה להשתמש באתר זה עלייך להסכים לתנאים הרשומים בהצהרה מחייבת זו. אם אינך רוצה להיות מחויב לתנאי שימוש אלה, אנא לך למקום אחר.

 

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן, מיועד גם לנשים.

הגרסה הארוכה

אתר “HEALINGEXPERT.CO.IL” – הוא בלוג ואתר הבית של יגאל חזון צדוק. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולריים, טכנולוגיית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS , טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפוניה ווידאו לסוגיהם וכל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.  אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

באתר HEALINGEXPERT.CO.IL יתפרסמו תכנים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, והערכות. בטקסט, בתמונות ו/או בקול, אשר יעמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד.

HEALINGEXPERT.CO.IL רשאי לסרב לפרסם תכנים לפי בחירתו, ו/או למחוק תכנים בכל עת.

אתר HEALINGEXPERT.CO.IL לא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של HEALINGEXPERT.CO.IL בלבד, למעט הקבצים הגרפים המקשרים לאתרים חיצוניים, מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של הקבצים הגרפים הינן של בעליהם בלבד.

סימני המסחר באתר הינם קניינה של בעליהם בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד.  אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת מחבר הבלוג, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המחבר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה.

השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

HEALINGEXPERT.CO.IL רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש.  לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך.

HEALINGEXPERT.CO.IL ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאי HEALINGEXPERT.CO.IL למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

HEALINGEXPERT.CO.IL רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. האתר לא יעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך,

אין האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, HEALINGEXPERT.CO.IL לא יישא בכל אחריות בקשר לכך.

מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר HEALINGEXPERT.CO.IL ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.

HEALINGEXPERT.CO.IL רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

HEALINGEXPERT.CO.IL רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש, אלא לפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

אתר HEALINGEXPERT.CO.IL מתחייב לשמור על הפרטיות של המשתמשים שלו. הצהרת פרטיות זו מסבירה איזה מידע אנחנו אוספים ואיך אנחנו משתמשים בו.

באתר יש שימוש בעוגיות כדי לשמור את שמות המשתמשים שלהם והסיסמאות שלהם.

מטרת הצהרה זו היא להסביר את התחייבות ה HEALINGEXPERT.CO.IL לשמור על פרטיות המשתמש. מדיניות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר ובהירשמך לשירותי האתר הנך מסכים לתנאיה.

שינויים במדיניות הפרטיות

HEALINGEXPERT.CO.IL רשאית לשנות מעת לעת את הצהרת הפרטיות ככל שישתנו ו/או יתרחבו השירותים. בכל מקרה בו יבוצעו בהצהרה זו שינויים תפורסם ההצהרה החדשה בעמוד זה. אם לא נאמר אחרת, ההצהרה החדשה תיכנס לתוקף עם פרסומה. המשך גלישה באתר גם לאחר שהשינויים נכנסו לתוקף מעידה על הסכמת המשתמש לשינויים.

באתר זה קישורים (לינקים) לאתרים אחרים

HEALINGEXPERT.CO.IL אינו אחראי לנוהלי הפרטיות או לתכנים של אתרים אחרים אשר יש אליהם קישור באתר זה או שמקשרים אליו. “בהקלקה” על קישור, לוגו או כל סימן אחר, על המשתמש לשים לב כי ייתכן והוא עוזב את האתר. על מנת לבדוק את מיקומו באינטרנט, על המשתמש לבדוק את ה – URL – הכתובת המופיעה בראש או בתחתית הדפדפן.

אבטחת מידע

האתר עושה את כל המאמצים לספק למשתמש סביבה מאובטחת למסחר באינטרנט (e-commerce).

האתר יעשה שימוש באמצעים סבירים מבחינה מסחרית על מנת לשמור על הפרטים האישיים של המשתמשים המצויים בידי HEALINGEXPERT.CO.IL באופן מאובטח.

הרשמה לעדכונים:

חלק מהשירותים הניתנים בבלוג טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תדרש למסור מידע אישי: שם, כתובת, דרכי התקשרות וכתובת דואר אלקטרוני. נתונים אלו יישמרו במאגר המידע של המערכת ו/או במאגר המידע של מערכות אחרות מהן הבלוג צורך שירותים.

כגולש באתר אינך מחויב למסור כל מידע, אך ללא מידע זה לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים הניתנים בבלוג ודורשים מסירת פרטים. במידה והנך מעוניין לקבל את אותן שירותים המחייבים מסירת פרטים אישיים, עליך למסור פרטים נכונים בלבד.

עצם שימושך באתר והרשמתך אליו או לשירותים שהוא מציע הנך מסכים כי פרטיך האישיים ישמרו ברשימת התפוצה של הבלוג, המאוכסנים במאגר הבלוג ו/או במאגר של גוף שלישי הנותן שירותים לבלוג.

רשימת התפוצה תשמש לשליחת דואר אלקטרוני לנרשמים מפעם לפעם..

הבלוג לא יעשה שימוש אחר ברשימת התפוצה, בפרטי הגולש, וכן לא ימכור או ישכיר לצד שלישי שום פרט ממאגר הנתונים שהוא מנהל. כל דואר אלקטרוני יאפשר לגולש להסיר את עצמו מהרשימה, בקשה להסרה נעשית באופן אוטומטי ותוביל לסיום קבלת הדואר האלקטרוני מהבלוג.

חשיפת פרטים אישיים:

HEALINGEXPERT.CO.IL עושה את המיטב כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים והמידע המצטבר תוך כדי שימוש באתר. הפרטים שיפורסמו הם אלו המוצגים בדף המשתמש. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולא יימסר לצד ג’ כלשהו , למעט:

א. מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע

ב. קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו”ב.

יצירת קשר עם צוות    HEALINGEXPERT.CO.IL:

בכל שאלה שיש לך בנוגע למסמך זה או מדיניותו של האתר או האופן שבו הנך פועל באתר יש לפנות אל צוות האתר בטופס “צור קשר” באתר.

שימוש בדואר אלקטרוני:

HEALINGEXPERT.CO.IL ישלח דואר אלקטרוני לגולשים הרשומים בנושאים הקשורים לעניינים בהם עוסק האתר. גולש שרשום באתר רשאי לפנות למנהל האתר בעמוד    ”צור קשר” ולבטל את הרישום למיילים. כל עוד לא ביקש להסיר את כתובתו מרשימת הגולשים שמקבלים דואר מהאתר, ימשיך המשתמש לקבל דואר אלקטרוני מהאתר.

הגבלת אחריות הבלוג או מי מטעמו:

השימוש שהגולש עושה באתר על כל שירותיו ניתן כמו שהוא (as is) והינו באחריותו בלבד.

בכל שימוש באתר הגולש מוותר על כל תביעה, טענה או דרישה כנגד הבלוג או מי מטעמו.

בפרט, הגולש פוטר ומשחרר את הבלוג ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים (“פיצוי”), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאתה העלית לאתר או נתת את אישורך להעלותם), או לשירותים באתר.

כמו כן אתה פוטר את הבלוג ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לבלוג או מי מטעמו על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.

היעדר אחריותו של הבלוג ו/או מי מטעמו יחול אף אם הפעיל ו/או יכל להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לו האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.

כל המידע והתכנים המתפרסם בבלוג (בין היתר כל שירות, פרסום, איור, קטע וידאו, תמונה, שרטוט, דעה, עצה וקישורים לאתרים אחרים) אינו באחריות הבלוג או מי מטעמו ואינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, והשימוש וההסתמכות עליהם הם באחריות הגולש בלבד.

אין הבלוג או מי מטעמו אחראים לנכונות ודיוק המידע או השירותים הניתנים או לכל נזק – עקיף או ישיר –שייגרם לגולש או לרכושו עקב השימוש או הסתמכות על התכנים והמידע המופיעים בבלוג או בשירותיו.

קישורים חיצונים:

הבלוג מכיל (אך לא בהכרח) קישורים לאתרים ושירותים אחרים. הבלוג לא מתחייב כי הקישורים הללו תקינים ומובילים לאתר פעיל או רלוונטי.

הימצאות הקישור באתר אינה מרמזת על תקינות האתר המקושר ועל רלוונטיות הקישור לבלוג, הבלוג אינו אחראי על התוכן המוצג באתר המקושר ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. הבלוג קורא לגולש לקרוא בעיון וקפידה את מדיניות האתר המקושר ואת הצהרת הפרטיות.

אין לראות במתן קישורים אלו כעידוד או אישור של הבלוג לתכנים המופיעים באתר המקושר, וכל שימוש בתכנים אלו נעשה באחריות הגולש, ובהבנה כי עזב את הבלוג ותקנון הבלוג אינו חל עליו, והוא כפוף לתנאי השימוש והמדיניות של האתר המקושר.

שירותי הבלוג או מי מטעמו:

הבלוג אינו אחראי להתאמת השירותים לגולש וזמינותם של השירותים בבלוג. הבלוג אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יופסקו או יינתנו כסדרם, או יהיו חסינים מפני תקלות, נזקים, קלקולים, כשלים בתוכנה או חומרה, בקווי מערכות תקשורת אצל הבלוג או מי מטעמו.

הבלוג אינו מתחייב על חסינות מפני גישה בלתי מורשת למחשביו ושירותיו או מי מטעמו, ולא יהיה אחראי בגין גישה שכזו.

הצהרת פרטיות:

במהלך השימוש והגלישה בבלוג ובשירותיו נשמרים על הגולש סוגי מידע שונים.

הבלוג מופעל על ידי מערכת WordPress. מערכת זו עשויה לשמור מידע מזהה ומידע לא מזהה של הגולש, בין היתר בהתחשב בתוכנה.

הבלוג מייעץ לגולש לקרוא את מדיניות הפרטיות (Privacy Policy) של שירותי צד ג’ הנותנים שירות עבור הבלוג (ביניהם אך לא רק Facebook, Mailchimp, Google analytic, Google webmaster, WordPress). הבלוג אינו אחראי על מדיניות הפרטיות של שירותי צד ג’, ולא יישא באחריות בכל הנוגע אליהם.

מידע פרטי:

מידע פרטי ישמר על הגולש במידה וישאיר תגובה בבלוג, יירשם לעדכונים דרך הדואר האלקטרוני או יבחר לפרסם מאמר. כל אלו נעשים על יד הסכמת בלבד, ובהבנה כי כתיבת תגובה או רישום לדואר האלקטרוני מהווים את הסכמתך לבלוג לשמור את המידע האישי שעלול (אך לא בהכרח) לכלול את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני, פרטי התקשרות וכתובת ה IP ממנה נרשמת או הגבת.

הגולש מבין ומאשר כי ידוע לו שבעת ביצוע גלישה בבלוג, הבלוג רשאי “לשתול” במחשב הגולש קבצי טקסט ותוכנה המכונים “cookies” , אשר מאפשרים לזהות את הגולש בעת הגלישה באתרים (להלן – “עוגיות”). במידה והגולש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את הדפדפן – כרום ו/או אקספלורר ו/או פיירפוקס (או אחרות), ולפעול לפי הנחיות המפורטות שם בנוגע לנושא.

כחלק ממערכת הבלוג יש באפשרותך להגיב דרך מערכת התגובות של Facebook. מערכת זו משתמשת בנתונים ומידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר Facebook.

יש לקחת בחשבון כי תגובה, אם דרך מערכת התגובות של Facebook , דרך מערכת התגובות של WordPress או כל מערכת עתידית שתהיה חלק מהבלוג, תהיה גלויה לכל הגולשים באתר, ועלולה לחשוף פרטים כגון שם, דואר אלקטרוני, פרטי האתר של המגיב וכן פרטים נוספים בהתאם למדיניות של Facebook.

מידע לא פרטי:

במהלך הגלישה והשימוש באתר נאסף מידע לא אישי אודותיך, כגון (אך לא רק) כתובת IP, הכתובת ממנה אתה גולש, סוג הדפדפן בשימוש, משך זמן הגלישה, העמודים בהם גלשת ועוד.

שימוש במידע:

הבלוג רשאי להשתמש, בעצמו ו/או להעביר לכל צד שלישי שהוא בהתאם להחלטתו, בכפוף לחוק, כל מידע לרבות מידע אישי, לגביך, אשר מסר או ימסור הגולש בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח לבלוג ישירות או דרך אפשרות “צור קשר” ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

המידע אשר נאסף ישמש גם לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי הבלוג ובכלל זה פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר.

המידע האישי של הגולשים הינו תגובות ופרטים לקבלת עדכונים. הגולש רשאי לבקש לעיין במידע ו/או לתקן את המידע שנאסף אודותיך על ידי יצירת קשר בעמוד “יצירת קשר”.

הבלוג יפעל לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות ולכן ישמור על פרטיותך ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, מידע רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאתה עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שאתה פרסמת בעצמך.

אם אינך רוצה להיות מחויב לתנאי השימוש האלה באתר, אנא לך למקום אחר.

 

הירשמו לעלון המידע

קבלו במייל עוד טיפים ורעיונות מיוחדים שאני חולק רק עם חברי הבלוג, שיעזרו לכם להיות בריאים יותר ולהרגיש נהדר. זה בחינם!

הפרטים שלכם נשמרים חסויים ותמיד תוכלו להסיר את שמכם מרשימת התפוצה בקלות.

   שנו את חייכם לטובה!

 

רוצים ליצור אתי קשר

″ אין פשוט יותר מזה ″

השאירו לי הודעה

אני מאחל לך גלישה נעימה באתר